Privacyverklaring

Privacyverklaring JouwMond

Over het privacybeleid 

JouwMond geeft veel om je privacy. JouwMond verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van de diensten zijn verzameld. Je gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden gesteld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van JouwMond. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door JouwMond wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt aan je uitgelegd op welke wijze je gegevens worden opgeslagen en hoe je gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten je heeft met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen heeft over dit privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kun je lezen op welke wijze je gegevens verwerkt worden, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

WooCommerce 

De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, voor de webhosting is gekozen voor Cloud86 BV. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan JouwMond beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Cloud86 BV heeft toegang tot je gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Cloud86 BV is op basis van de overeenkomst die JouwMond met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

E-mail en mailinglijsten 

SendinBlue

Deze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van de website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over je als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Voor reguliere zakelijke e-mailverkeer maakt JouwMond gebruik van de diensten van Cloud86 BV. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en de gegevens van JouwMond zoveel mogelijk te voorkomen. Cloud86 BV heeft geen toegang tot het postvak en JouwMond behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors

Buckaroo 

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Buckaroo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

AfterPay

AfterPay verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je in onze betaalvoorwaarden en privacystatement op https://www.afterpay.nl/nl/consumenten.

Beoordelingen

Webwinkelkeur

JouwMond verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met JouwMond, zodat de review aan je bestelling gekoppeld kan worden. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat JouwMond je uitnodigt om een review achter te laten wordt je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek 

PostNL 

Als je een bestelling bij JouwMond plaatst is het aan JouwMond om je pakket bij je te laten bezorgen. JouwMond maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouden en factureren

e-Boekhouden      

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt JouwMond gebruik van de diensten van e-Boekhouden. JouwMond deelt je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, e-Boekhouden heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. e-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. e-Boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Beveiligingsservice

reCAPTCHA

Deze website wordt beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. JouwMond kan je gegevens gebruiken voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met JouwMond deelt en JouwMond gebruikt deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, wordt hiervoor expliciet je toestemming gevraagd. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en JouwMond of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel de dienstverlening van JouwMond verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan JouwMond op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is JouwMond gedwongen je gegevens te delen, maar JouwMond zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

JouwMond bewaart je gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat je klantprofiel bewaard wordt totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft wordt dit tevens opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met je (persoons)gegevens bewaard te worden, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die naar aanleiding van je opdracht zijn vervaardigd. 

Je rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens JouwMond worden verwerkt. JouwMond legt je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt JouwMond om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal JouwMond je vragen je te legitimeren. JouwMond houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert JouwMond geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die binnen de systemen van JouwMond gehanteerd worden. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat JouwMond je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die JouwMond (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt JouwMond je op het bij JouwMond bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen. 

Rectificatierecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die JouwMond (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt JouwMond je op het bij JouwMond bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die JouwMond (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt JouwMond je op het bij JouwMond bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die JouwMond (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt JouwMond je op het bij JouwMond bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die JouwMond heeft hebben verwerkt of in opdracht van JouwMond door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan JouwMond in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van JouwMond. Als je bezwaar maakt zal JouwMond onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal JouwMond afschriften en/of kopieën van gegevens die JouwMond (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. JouwMond verwerkt je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. JouwMond verzamelt informatie over je surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

JouwMond behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerkt worden, dan brengt JouwMond je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens JouwMond 

klantenservice@jouwmond.nl 

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Voor een volledige beschrijving kun je de privacyverklaring lezen. Over cookies kun je meer lezen op deze pagina. 

Cookies in- of uitschakelen.

Op de cookiepagina wordt uigelegd uit hoe je in je browserinstellingen cookies in- of uitschakelt. 

De waardering van jouwmond.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 6 reviews.
Chat openen
1
Klantenservice via WhatsApp
Hallo 👋 Heb je hulp nodig?